תקנון האתרתקנון אתר www.quilt-yonale.co.il להלן "האתר"

א. מבוא

1. תקנון האתר הוא הסכם משפטי מחייב בין יונה עטיה- מפעילת האתר לבין הגולשים באתר.

2. תנאי לגלישה באתר הוא היות הגולש בגיר בן 18 שנים.

3. תקנון זה יחול ומחייב את הגולשים באתר בכל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר (להלן: "הגולש") וזאת בין אם הגולש מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.

4. הגולשים באתר מתבקשים לעיין בתקנון טרם תחילת הגלישה באתר. אם אינך מסכים להוראות התקנון, הנך מתבקש שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש לכל הוראות התקנון.

5. הגלישה והרישום באתר הוא אישי, על הנרשם באתר (להלן "הנרשם") חל איסור להרשות את השימוש באתר לצד ג' כלשהוא ועל צד ג' חל איסור לגלוש באתר תחת פרטי הנרשם. חל איסור על גולש באתר להמחות, ו/ או להעביר בדרך אחרת את חשבונו באתר לכל אדם, ו/ או גוף שהם, בים אם בישראל, ובין אם מחוצה לה.

6. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד.

7. השימוש באתר מחייב הקפדה מלאה על הוראות התקנון.

8. מפעיל האתר לא תהיה אחראית לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם.

9. למפעילת האתר אין כל אחריות לתוצאות הגלישה באתר, ו/או לשביעות רצון הגולשים באתר מתוצאות הגלישה באתר.

ב. רכישה באתר וביטול עסקה

10. לאחר בחירת המוצר ע" הגולש, הוא יתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכן כתובת למשלוח. הגולש מתחייב למסור פרטי כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכתובת למשלוח נכונים ומדויקים. מסירת פרטים שגויים בכוונה, מהווה עבירה פלילית.

11. בהתאם להוראות סעיף 14 ג (ד) (4) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981, לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בהתאם לדרישותיו המיוחדות (לדוגמא, ככל וגולש הזמין באתר, מוצר בצבע, ו/או בצורה, ו/או במידות שונות מהמוצרים המוצגים למכירה באתר, ו/או ביקש לבצע כל שינוי שהוא במוצרים המוצגים באתר), בהתאם לחוק הגנת הצרכן, הגולש לא יהיה זכאי לבטל את העסקה לאחר ביצוע התשלום ולא יהיה זכאי להשיב את מוצרים שנרכשו באתר, כך גם, לא יהיה זכאי לקבל את כספו חזרה.

12. בנסיבות בהן צרכן רכש מוצר כפי שהוא, כלומר רכש בדיוק את המוצר שהוצג באתר, הוא יהיה זכאי לבטל את העסקה בכתב בלבד (דואר, דוא"ל, פקס, הודעת טקסט, או וואטס אפ). מפעילת האתר תשיב לצרכן את הכסף ששילם וזאת תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בסך 5% מסכום התשלום עבור המוצר, או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם וכן תמסור לצרכן אישור בדבר ביצוע ההחזר. אם הצרכן קיבל את המוצר, יהיה עליו להשיב למפעילת האתר את המוצר.

13. ככל והגולש ביטל בכתב את העסקה בשל פגם במוצר, או משום שקיבל מוצר ששונה מהמוצר שהזמין, מפעילת האתר תשיב לו את כל כספו, ללא ניכוי דמי ביטול וזאת תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. הצרכן ישיב למפעילת האתר את המוצר.

14. גלישה באתר, מהווה הסכמת הגולש לתנאים הנ"ל.

ג. התחייבות הגולש

15. חל איסור על גולשים לבצע את הפעולות הבאות, יודגש שרשימה זו אינה רשימה סגורה ותיתכנה פעולות נוספות שתהינה אסורות לביצוע ע"י גולשים באתר:

15.1 התחזות לאדם או לישות כלשהם.

15.2 מעקב אחר אדם, ו/או הטרדתו בכל צורה שהיא.

15.3 אמירה, ו/או רמיזה לפיה מלל, ו/או כל תוכן אחר שייאמר בעל פה ע"י גולש באתר לגולש אחר באתר, מגובה ע"י מפעילת האתר.

15.4 שימוש ברובוט, ו/או יישומי סריקה/איתור, ו/או בכל התקן, ו/ או הליך ידני, ו/או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתקה, ו/או לעקיפה בכל צורה שהיא של מבנה הניווט, ו/ או ההצגה של השירות או תכניו.

15.5 שיבוש, ו/ או הפרעה לשירות או לאתר, ו/או לשרתים, ו/ או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

15.6 פרסום, ו/או משלוח דואר אלקטרוני, ו/או העברה בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים, ו/ או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשיבוש, ביטול או הגבלה של הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה .

15.7 זיוף כותרת עליונה(header) או ביצוע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים בכדי להסוות מקור אינפורמציה המועברת באמצעות השירות .

15.8 עיצוב(frame) ו/או שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות .

15.9 שימוש ב-- meta tagsאו בקוד תוכנה, ו/ או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו למפעילת האתר, ו/או לשירות ו/או או לאתר.

15.10 עידוד מידע כוזב, ו/או מטעה, ו/ או מעודד פעילות, ו/ או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, ו/ או עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית, ו/או שיש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.

15.11 תיקון, ו/או התאמה, ו/או העברה ברישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע ריברס אנג'ינירינג, פיענוח, ביצוע דה קומפילציה, ו/ או פירוק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות, ו/או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או מתן אפשרות לאחרים לעשות זאת .

15.12 בגין ביצוע כל פעולה מהפעולות המפורטות בסעיפים 15.1-15.10 לעיל, הגולש מתחייב ומסכים לפצות את מפעילת האתר בסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

16. מפעילת האתר אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירם ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר במקרה בו גולשים אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים ("האקרים" או "פצחנים" בעברית ) יפרסמו, ו/ או יעבירו חומר פוגע, ו/ או מגונה באתר ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה.

17. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא ולא תישא בכל אחריות לרבות לא בגין נזקים ישירים ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר בנסיבות בהן צד ג' כלשהוא יעשה שימוש במידע באתר בכדי לפגוע בגולש באתר.

18. מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש במידע אישי שגולש יפרסם באתר.

19. הגולשים נדרשים לשקול היטב איזה מידע הם בוחרים לפרסם באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוצאות מסירת המידע באתר והאחריות תחול על הגולש בלבד.

20. מפעילת האתר לא תהיה אחראית כלפי הגולשים לנזקים ישירם, ו/או עקיפים, לרבות נזקים בשל אובדן בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, ו/ או הפרעות בשירות, הנובעים מהגלישה באתר, ו/או היעדר יכולת להשתמש באתר, גם אם מפעילת האתר, ו/ או שליחיה, ו/ או נציגיה ידעו, ו/ או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות מפעילת האתר כלפי הגולש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הגולש למפעילת האתר עבור המוצר שנרכש באתר.

21. מפעילת האתר רשאית לשנות את התקנון בכל עת, בהתאם להחלטתה הבלעדית והיא תפרסם כל שינוי באתר. לגולש לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד מפעילת האתר בגין שינוי בתקנון ובתנאי שהשינוי פורסם באתר.

22. הגולש באתר מסכים מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל מפעילת האתר הם רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.

23. מפעילת האתר רשאית לפעול לאכיפת הוראות התקנון ולפעול בנסיבות בהן יהיה למפעילת האתר חשש סביר להפרת התקנון ע"י גולש באתר, ו/או צד ג'.

24. חל איסור מוחלט על גולש באתר להעתיק את התכנים באתר, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר.

25. חל איסור מוחלט על פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות צדדים שלישיים, ו/או בזכויות גולשים אחר באתר.

26. חל איסור מוחלט על העתקה, ו/או פרסום תמונות, ו/או פרסום סימנים מסחריים, ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר.

27. במקרה של הפרה כאמור, מפעילת האתר רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותה נגד המפרים והגולש המפר את הזכויות הנ"ל, יישא בכל העלויות ובכל הנזקים בין הישירים ובין העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו, לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

28. יודגש של פעילת האתר לא תהיה כל אחריות במקרה של הפרת זכויות כאמור לעיל והאחריות תחול באופן בלעדי ומלא על המפר.

29. הגולש באתר מתחייב מפורשת למלא באתר פרטים נכונים. יודגש שמסירת פרטים שקריים מהווה עבירה פלילית ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא. האחריות היחידה במקרה של מסירת פרטים שקריים תחול על המוסר.

30. הגולשים באתר מתחייבים מפורשות שלא להשתמש בשפה, או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים, בתוכן מעליב, ו/או משמיץ ו/או בתוכן העשוי להיות לשון הרע, ו/או להפר הוראת חוק, ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות. גולש שלא יקיים את הוראות סעיף זה, מפעילת האתר תהיה רשאית לדרוש ממנו לפצות אותה באופן מיידי, בגין כל דרישה, טענה או פנייה שתופנה אליה מצד שלישי.

31. יודגש שבנסיבות של הפרה כאמור לעיל, הגולש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות ההפרה ולמפעילת האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין ההפרה ולגולש לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא נגד מפעילת האתר והוא יהיה מנוע מלתבוע אותה בנושא זה.

32. מפעילת האתר רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה נגד גולשים שיפרו הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.

33. מפעילת האתר רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר ולמנוע את גלישתו באתר, במקרים הבאים, יודגש שרשימת המקרים אינה רשימה סגורה:

33.1 הגולש הפר הוראות חוק;

33.2 הגולש הפר תנאי מתנאי התקנון;

33.3 הגולש מסר פרטים מוטעים באתר;

33.4 הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים במפעילת האתר, ו/או בצדדים הקשורים למפעילת האר, ו/או בפעילות התקינה של האתר, ו/או של צד ג'.

34. מפעילת האתר מתחייבת לדאוג לתקינות פעילות האתר. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהגלישה באתר לא תופרע, ו/או תינתן כסדרה ללא הפסקות, ו/או תקלות, כולל תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתקלות, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית, ו/או בקווי בזק, ו/או בתשתית הוט או בזק. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש לגלוש באתר, ו/או ליצור קשר עם גולשים אחרים באתר.

35. הגולש מצהיר מפורשות שהוא מסכים לכך שהשירות באתר ניתן ללא כל מצג, ו/ או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS). הגולש באתר מצהיר מפורשות שלא תהיה לו כל טענה, ו/או תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

36. פרשנותו ואכיפת התקנון, ו/או כל סכסוך הקשור אליו ישירות, ו/או בעקיפין, יהיו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט בטבריה בלבד.